Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Podmienky prijatia za člena OZ

Oznámenie o založení občianskeho združenia a o podmienkach pre prijatie členov

Oznamujeme, že dňa 30.11.2012 bolo zaregistrované Občianske združenie „HALIAR“ so sídlom Staré Hory 106.

Hlavným cieľom združenia je oživenie, rozvoj a propagácia baníckeho odkazu regiónu Starých Hôr, ako aj ďalších kultúrno – historických materiálnych a duchovných tradícií regiónu.

Ďalšími cieľmi združenia je organizovanie akcií pre verejnosť, propagácia regiónu a jeho histórie na Slovensku a v zahraničí, zdokumentovanie bývalej banskej činnosti, zastrešenie a podpora umeleckých súborov, vydávanie informačných, propagačných a prezentačných materiálov a iné v zmysle stanov združenia.

Členstvo v združení je dobrovoľné a členom sa môže stať každá fyzická osoba bez rozdielu politickej príslušnosti, veku, pohlavia, rasy, štátnej príslušnosti,  vierovyznania, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a má záujem o napĺňanie jeho cieľov.

Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, uhradením členského príspevku a prijatím predsedníctvom združenia.

Členský príspevok na rok 2017 je 10 € pre fyzickú osobu a 30 € pre právnickú osobu.Prihlášku so stanovami je možné získať u členov predsedníctva:

Ing. Jozef Martinka,      tel. 0908 993 903

Richard Čillík,      tel. 0948 810 323

alebo na tejto internetovej stránke združenia.

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"