Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Prihláška za člena OZ "HALIAR"

Prihláška

za člena Občianskeho združenia „HALIAR“

 

Meno a priezvisko              ..........................................................................................  

Adresa trvalého pobytu      ..........................................................................................                    

Dátum narodenia                ..........................................................................................                  

Telefón                                ..........................................................................................        

E-mail                                  ..........................................................................................              

Prihlasujem sa za člena/členku občianskeho združenia „HALIAR“ a prehlasujem že:

1)  som sa oboznámil/a so schválenými stanovami združenia a súhlasím s nimi,

2)  mám záujem podieľať sa na napĺňaní cieľov združenia podľa svojich schopností a možností,

3)  budem ochraňovať a zveľaďovať majetok a dobré meno združenia,

4)  budem riadne platiť členské príspevky.

 

Prehlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a informácií výlučne pre potreby občianskeho združenia v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

V ..................................................... dňa ..........................................

 

Podpis                        ............................................. 

 

 

Prihláška prijatá dňa: .....................................................

Členstvo v OZ „HALIAR“ schválené  ÁNO  NIE   dňa: .....................................................

 

Podpis člena predsedníctva OZ „HALIAR“.....................................................

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"