Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Stanovy OZ "HALIAR"

Stanovy

Občianskeho združenia  „HALIAR“

 

Článok 1

Základné ustanovenia 

 1. Občianske združenie „HALIAR“ (ďalej iba združenie) je v zmysle zákona č. 83/1990 dobrovoľným, nepolitickým, verejnoprospešným združením fyzických a právnických osôb, ktoré spája záujem o oživenie a rozvoj historického odkazu regiónu Starých Hôr.
 2. Názov združenia je: Občianske združenie „HALIAR“.
 3. Združenie pôsobí na území mikroregiónu Starohorská dolina.
 4. Sídlom združenia je Občianske združenie „HALIAR“,  Staré Hory 106, 976 02 Staré Hory 

 Článok 2

Poslanie, ciele a činnosť spolku 

 1. Hlavným cieľom združenia je oživenie, rozvoj a propagácia baníckeho odkazu regiónu Starých Hôr, ako aj ďalších kultúrno – historických materiálnych a duchovných tradícií regiónu.
 2. Organizovanie akcií pre verejnosť, propagácia regiónu a jeho histórie na Slovensku a v zahraničí.
 3. Zdokumentovanie bývalej banskej činnosti, podpora záchrany banských diel v regióne Starých Hôr a zabezpečenie ochrany technických pamiatok súvisiacich s baníctvom.
 4. Zastrešenie a podpora umeleckých súborov, prezentujúcich historický odkaz regiónu.
 5. Spolupráca s miestnou samosprávou a orgánmi štátnej správy pri využívaní technických a iných materiálnych pamiatok a pamätihodností
 6. Vytváranie náučných chodníkov.
 7. Získavanie, reštaurovanie, uchovávanie a sprístupnenie pre verejnosť technických, literárnych a ľudovoumeleckých artefaktov, vytvorenie muzeálnej expozície, organizácia výstav.
 8. Vydávanie informačných, propagačných a prezentačných materiálov.
 9. Naviazanie a rozvoj spolupráce so združeniami rovnakého zamerania na Slovensku aj v zahraničí.  

Článok 3

Členstvo 

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a členom sa môže stať každá fyzická osoba bez rozdielu politickej príslušnosti, veku, pohlavia, rasy, štátnej príslušnosti,  vierovyznania, ako aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a má záujem o napĺňanie jeho cieľov.
 2. Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, uhradením členského príspevku a prijatím radou združenia.
 3. Členstvo zaniká

       a.  doručením písomného oznámenia o vystúpení predsedníctvu,

       b.  úmrtím,

       c.  vylúčením člena, ktorý si neplní povinnosti člena, poškodzuje dobré meno združenia alebo koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi, ak o tom na výročnej členskej schôdzi v tajnom hlasovaní rozhodne 2/3 väčšina prítomných členov združenia,

       d.  zánikom združenia.

 1. V prípade zániku členstva je bývalý člen, v prípade úmrtia pozostalí, povinný vrátiť združeniu prepožičaný majetok. 

Článok 4

Práva a povinnosti členov 

1.     Práva členov:

 1. podieľať sa na činnosti združenia,
 2. zúčastňovať sa na rokovaniach a akciách združenia,
 3. hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia,
 4. byť informovaný o aktivitách a hospodárení združenia,
 5. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti na činnosť združenia.

2.     Povinnosti členov:

 1. dodržiavať stanovy združenia,
 2. podľa svojich schopností sa aktívne podieľať na plnení úloh a stanovených cieľoch združenia,
 3. ochraňovať a zveľaďovať majetok a dobré meno združenia,
 4. platiť členské príspevky určené členskou schôdzou. 

Článok 5

Orgány združenia 

 1. Orgánmi združenia sú:

a.   členská schôdza združenia,

b.   predsedníctvo združenia,

c.   predseda združenia,

d.   kontrolný orgán združenia

 1. Volebné obdobie orgánov združenia je 2 roky.
 2. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné.

 Článok 6

Členská schôdza 

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, tvoria ho všetci členovia spolku.
 2. Minimálne jedenkrát ročne ju zvoláva predsedníctvo združenia.    
  1. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov združenia.
  2. Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
  3. Volí a odvoláva predsedníctvo združenia a kontrolóra.
  4. Rozhoduje o zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky
  5. Schvaľuje plán činností a výročnú správu.
  6. Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia.
  7. Rozhoduje o nadobudnutí a scudzení majetku združenia.
  8. Rozhoduje o zániku alebo zlúčení spolku.
  9. Zápisnicu z členskej schôdze podpisuje predseda a dvaja členovia zvolení členskou schôdzou.
  10. Rozhoduje o veciach, ktorých prerokovanie si vyhradí. 

Článok 7

Predsedníctvo 

 1. Je výkonný orgán, musí mať minimálne troch členov v zložení: predseda, podpredseda, člen a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 2. Predsedníctvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva, pričom každý člen má jeden hlas.
 3. Riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu.
 4. Volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu združenia.
 5. Vedie účtovníctvo, zabezpečuje hospodárenie a správu majetku.
 6. Vykonáva práva zamestnávateľa.
 7. Zvoláva členskú schôdzu, pripravuje a hodnotí činnosť združenia.
 8. Prijíma nových členov.

Článok 8

Predseda 

 1. Predseda je štatutárnym zástupcom združenia, je oprávnený konať v jeho mene a zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.
 2. Zvoláva a vedie predsedníctvo združenia a vedie členskú schôdzu.
 3. Zodpovedá za plnenie rozhodnutí prijatých členskou schôdzou a predsedníctvom združenia.
 4. V prípade neprítomnosti môže poveriť svojim zastupovaním podpredsedu združenia. 

Článok 9

Kontrolný orgán 

 1. Kontrolným orgánom je člen zvolený členskou schôdzou a je jej priamo zodpovedný.
 2. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve združenia.
 3. Kontroluje činnosť predsedníctva, hospodárenie spolku a upozorňuje na prípadné nedostatky.
 4. Kontrolný orgán sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva s hlasom poradným.
 5. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

Článok 10

Organizačné zložky 

1.    Združenie je oprávnené zriadiť organizačné zložky, v ktorých mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.

2.   O zriadení organizačnej zložky ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky rozhoduje Členská schôdza členov združenia. 

Článok 10

Hospodárenie združenia

 Hospodárenie združenia sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi na základe rozpočtu schváleného členskou schôdzou združenia.

 1. Prostriedky združenia a výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

    3.   Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom potrebným na jeho činnosť a zdrojom majetku sú:

 • členské príspevky,
 • sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb,
 • prostriedky z grantov a dotácií,
 • dobrovoľné zbierky,
 • príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti,
 • príjmy z publikačnej a vydavateľskej činnosti združenia
 • účastnícke poplatky na vzdelávacích a odborných podujatiach združenia,
 • služby poskytované v súlade s poslaním a cieľmi združenia,
 • príspevky a dotácie zo štátnych orgánov a inštitúcií,
 • výnosy z hospodárskej činnosti združenia v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi,
 • výnosy z majetku,
 • úroky. 

Článok 11

Zánik a likvidácia združenia 

 1. Združenie zaniká:
 2. dobrovoľným rozpustením s predchádzajúcou likvidáciou,
 3. zlúčením s iným združením,
 4. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 5. Pri zániku združenia likvidáciou sa vykoná majetkové vysporiadanie likvidátorom, menovaným predsedom združenia. Pri likvidácii likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a zvyšný majetok združenia odovzdá protokolárne verejnoprospešnej organizácii s podobným predmetom činnosti alebo obci Staré Hory do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti rozhodnutia MV SR. O tom, na ktorú organizáciu bude majetok združenia prevedený, rozhodne členská schôdza združenia. Zánik združenia oznámi likvidátor MV SR do 15 dní po ukončení likvidácie.  

Článok 12

Záverečné ustanovenia 

 1. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi združenia, ktoré vydáva Predsedníctvo združenia.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.
 3. Orgány združenia sú ustanovené na členskej schôdzi.
 4. Združenie si v prípade potreby môže vytvoriť ešte ďalšie orgány.
 5. Združenie si pre svoju činnosť môže vydávať ďalšie organizačné predpisy.
 6. Zmeny a doplnky týchto stanov môžu byť vykonané na základe rozhodnutia členskej schôdze.  

Článok 13

Prechodné ustanovenia 

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú aicky členmi združenia. Pritom sú povinní:

        a.  oznámiť verejnosti vznik združenia spolu s podmienkami pre prijatie členov,

        b.  zvolať Členskú schôdzu členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.

 1. Členovia prípravného výboru, do zasadania Členskej schôdze členov združenia, sa stávajú členmi prvého Predsedníctva združenia. Ich funkčné obdobie končí dňom zasadania Členskej schôdze členov združenia.
 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"